خدمات سفارشی

خدمات سفارشی:

  1. معرفی نیاز: مسئله یا مشکل خود را با مجموعه Behtajhiz در میان بگذارید
  2. جمع آوری اطلاعات: در این مرحله اطلاعات صنایع یا کسب و کارهای مشابه داخلی و خارجی در مواجهه با این مشکل جمع آوری می گردد
  3. تحلیل اطلاعات: اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف در این مرحله بررسی و تحلیل می شوند
  4. معرفی راه حل: در این مرحله بهترین پاسخ ها و راه کارها به مشتری ارایه می گردد
  5. تخمین زمان و هزینه: شما از حداقل سرمایه و هزینه لازم جهت اجرای راه حل آگاه خواهید شد
  6. اجرای راه حل: در این مرحله راه حل توافق شده اجرا خواهد شد
  7. ارزیابی راه حل: در این مرحله راه حل اجرا شده مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد
  8. بهینه سازی و ارتقا: در این مرحله در صورت نیاز بهینه سازی و ارتقا صورت می گیرد
  9. تحویل به مشتری: در این مرحله صد در صد پروژه به مشتری تحویل می گردد